Brukervilkår - Hudya

Brukervilkår

Disse brukervilkårene («Brukervilkårene») gjelder mellom deg som har valgt å benytte deg av Hudya Group AS sine tjenester («Supporteren») og Hudya Group AS («Hudya»).

1 – Tjenesten

Ved å registrere deg som Supporter i Hudya vil du være den første til å få informasjon om den siste utviklingen i Hudya og tilbud på de nyeste Hudya-tjenestene. Du blir også en del av en bevegelse som ønsker å fjerne alle unødvendige kostnader,  plunder og heft ved å håndtere privatøkonomiske tjenester alle har behov for, som for eksempel strøm, forsikring, mobiltelefoni, boligalarm og banktjenester. Med hjelp fra Supporterne jobber Hudya for å forenkle disse tjenestene og gi ´value for money´ til Supporterne («Tjenesten»). Hudyas Supportere består av private husholdninger samt små og mellomstore bedrifter.

Vi baserer samhandlingen med våre Supportere på en moderne, digitalisert plattform som bringer Supporterne våre så nær kilden til produktet som mulig. I Hudya skal vi ha strøm-, finans-, boligalarm- og telekomselskaper uten ansatte. Supporterne våre skal kun betale for det de får og det de har behov for – ikke for dyre reklamekampanjer, ansatte som ikke jobber med verdiskapning, skjulte prispåslag og superprofitt for eierne.

Hudya representerer noe helt nytt i markedet. Vi benytter en Peer-to-Peer-tankegang og en egenutviklet tosidig plattform for å tilby våre Supportere de tjenestene de har behov for.

Hudya står urokkelig på Supporternes side, og Supporterne er selv med på å skape og videreutvikle Hudya gjennom å bidra som ekte Co-creators.

2 – Registrering

For å bruke Tjenesten må du registrere deg som Supporter hos Hudya. Alle opplysninger du oppgir i forbindelse med registreringen må være korrekte, og du er selv ansvarlig for å holde opplysningene oppdaterte. Du kan når som helst endre dine registrerte opplysninger ved å kontakte Hudya på supporter@hudya.no.

Kun fysiske personer som har fylt [18] år kan bruke Tjenestene. Mindreåriges bruk av Tjenestene forutsetter de foresattes samtykke.

3 – Oppsigelse av tjenesten

Supporteren kan når som helst avslutte sitt forhold til Hudya. Oppsigelse må gis direkte til Hudya via e-post eller Hudyas til enhver tid gjeldende plattformer. Hudya gjør oppmerksom på at det vil ta inntil [1 måned] før oppsigelsen får effekt.

4 – Lovlig bruk

Supporteren er ansvarlig for å påse at all bruk av Tjenestene skjer i henhold til disse Brukervilkårene, og tredjepartsleverandørs vilkår, samt relevant lovgivning og allment aksepterte normer for forsvarlig atferd.

Dersom det viser seg at Supporteren har brukt Tjenesten i strid med Brukervilkårene eller noen tredjepartsleverandørers vilkår, eller dersom Hudya har rimelig grunn til å tro at slikt regelbrudd har funnet sted, forbeholder Hudya seg retten til umiddelbart å  suspendere all utførelse av Tjenesten for Supporteren, inntil situasjonen er avklart.

Hudya fraskriver seg alt ansvar som følge av Supporterens urettmessige bruk av Tjenestene.

5 – Tilgjengelighet

Hudyas plattformer kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av systemvedlikehold eller av andre årsaker. Hudya vil så tidlig som mulig informere Supporteren om eventuelle begrensninger i tilgjengeligheten. Hudya vil imidlertid ikke under noen omstendighet være ansvarlig for eventuelle følger eller skader som skyldes at Supporteren ikke kan benytte plattformene som forutsatt.

6 – Endringer i Hudyas tilbud

Hudya kan, når som helst og uten varsel, beslutte å legge ned hele eller deler av Tjenesten eller erstatte Tjenesten med andre tjenester. I slike tilfeller forbeholder Hudya seg retten til å avslutte kundeforholdet, etter at Supporteren har mottatt rimelig varsel om dette. Informasjon kan eksempelvis gis ved å sende varsel til Supporterens registrerte e-postadresse.

7 – Ansvar

Plattformene for Tjenesten og kommunikasjon fra Hudya til Supporteren, kan inneholde lenker til eller henvise til tredjepartsinnhold. Under ingen omstendighet skal Hudya, eller noen Hudya svarer for, være ansvarlig for tap påført Supporteren som følge av slikt tredjepartsinnhold.

Hudya er ikke ansvarlig for tapt fortjeneste eller inntekter eller andre indirekte tap og følgeskader som oppstår som en følge av at Tjenesten levert til Supporteren er mangelfull, med mindre Hudya eller noen Hudya svarer for har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

8 – Immaterielle rettigheter

Hudya, eller Hudyas lisensgivere, innehar alle immaterielle rettigheter til tekst, bilder, design og ethvert annet materiale og informasjon som gjøres tilgjengelig for Supporteren gjennom bruk av Tjenesten.

9 – Personopplysninger

Hudya vil, som ledd i arbeidet med å levere tjenester til Supporteren, samle inn personopplysninger om Supporteren. Hudya vil behandle Supporterens personopplysninger på en forsvarlig måte, og innenfor personvernlovgivningens rammer. Hudyas innsamling, formål og bruk av personopplysninger, er nærmere regulert i Hudyas personvernerklæring. Du finner personvernerklæringen her.

10 – Markedsføring

Ved å inngå avtale med Hudya, aksepterer Supporteren at Hudya sender Supporteren markedsføring om sine tjenester i form av nyhetsbrev, e-post, sms mv. Dersom Supporteren angir at han/hun aksepterer markedsføring fra Hudya, vil dette anses som et samtykke til markedsføring for samtlige av Hudya og andre selskaper i Hudya Group sine tjenester, både nåværende og fremtidige. Det vil også omfatte markedsføring av tjenester/tilbud fra leverandører hvis produkter og/eller tjenester formidles av selskaper i Hudya Group. Samtykke kan avgis for alle typer tjenester som formidles via Hudya, som beskrevet ovenfor eller utvalgte av disse. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake helt eller delvis, ved å sende en e-post til supporter@hudya.no.

11 – Elektronisk kommunikasjon

Hudya vil sende informasjon vedrørende Tjenesten (herunder fakturaer, endringer i passord eller betalingsmåte, bekreftelsesmeldinger) i elektronisk form, for eksempel til den e-postadresse Supporteren har oppgitt under registreringen.

12 – Endring av brukervilkårene

Hudya vil fra tid til annen gjøre endringer i disse Brukervilkårene. Oppdatert versjon av Hudyas Brukervilkår vil til enhver tid være tilgjengelig på Hudyas nettsted. Supporteren oppfordres til å besøke nettstedet jevnlig for å holde seg oppdatert på gjeldende Brukervilkår. Hudya vil varsle Supporteren dersom det gjøre endringer i Brukervilkårene som krever Supporterens samtykke.

Ved å bruke Tjenesten godtar Supporteren elektronisk underretning og publisering av revisjoner av Brukervilkårene på nettstedet, og samtykker i at elektronisk underretning eller publisering av revidert versjon på nettstedet er gyldig som underretning om foretatte endringer.

13 – Overdragelse

Supporteren er innforstått med at avtalen inngått med Hudya, kan overdras til et annet selskap som helt eller delvis, direkte eller indirekte, er eid av Hudya Group AS, eller til en tredjepart i forbindelse med salg av eiendel eller virksomhet som omfatter Tjenestene, uten Supporterens samtykke.

14 – Tvisteløsning

Partenes rettigheter og plikter etter Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Tvister relatert til Brukervilkårene eller til Tjenestene forøvrig, kan bringes inn for Oslo tingrett som avtalt verneting, med mindre annet verneting følger av tvingende lovgivning.

15 – Kontakt

Hudya Group AS
Org. nr. 916 845 782
Karenslyst Allé 53
0279 Oslo
supporter@hudya.no